نکات اساسی در الکتروانسفالوگرافی

کتاب نکات اساسی در الکتروانسفالوگرافی

مقدمه:

خواننده عزیز، این مجموعه براساس نیاز جامعه پزشکی به آموزش در زمینه شناخت اساس و اصول اولیه ، حدود کاربرد الکتروانسفالوگرافی تنظیم شده است. . را …
این نیاز نه تنها در مورد الکتروانسفالوگرافی ، بلکه در مورد سایر وسایل تشخیصی پزشکی کاملا” احساس می شود. چه بسا نقصان شناخت کافی این وسایل ، باعث عدم استفاده بجاو یا استفاده بی مورد از این امکانات مفید تشخیصی می شود. بعلت کمبود آموزش و نیروی انسانی کارآمد، بسیاری از دستگاههای پزشکی تشخیصی در مملکت ما بلااستفاده میماند و پس از مدتی غیرقابل استفاده می شود : عدم آشنایی با طرز کار و بی دقتی ناشی از ندانستن ، از عمر دستگاهها میکاهد.
… الکتروانسفالوگرافی نیزجزئی از این کل و سرنوشتی این چنین دارد. بدیهی است که برای رفع این مشکل در تمام سطوح ، نیاز به آموزش – یادگیری و یاددادن – است. …
بنابراین مطالب این مجموعه ، برای آشنائی اصولی دست اندرکاران و علاقمندان با حدود امکانات الکتروانسفالوگرافی – در برررسی چگونگی اختلالات وضایعات مغزی – تهیه شده است .

بطور عمد از نامبردن محققین و بزرگان این رشته و بررسی آماری تغییرات مختلف الکتروانسفالوگرافی در موارد گوناگون خودداری شده تا بطور مستقیم و بی واسطه – خواننده به نکات اساسی الکتروانسفالوگرافی دقت و توجه نماید. ابتدا – بطور ساده – بخشهای اصلی دستگاه و نحوه کار آن شرح داده شده و سپس بر انواع امواج ، نامگذاری تا حد مختصری – منشأ آنها تأکید شده و براساس شناسایی امواج – شرایط بروز آنها در حالات طبیعی و غیر طبیعی توضیح داده شده است.
خودداری از بازگویی جداگانه تغییرات غیراختصاصی الکتروانسفالوگرافی در بیماریهای مختلف مغزی ، بعلت تمرکز دادن بیشتر بر روی تغییرات اساسی و اجتناب از بررسی تغییرات غیراختصاصی و مبهم بوده است.
ضمنا” در مورد تکنیکهای خاص به مطالبی کلی بسنده شده است.

 

نکات اساسی در الکتروانسفالوگرافی درباره رابطه الکتروانسفالوگرافی با اطلاعات بالینی و آزمایشات دیگر برنکات کلی – تأکید شده است. تصاویر مجموعه نیز از کتابهای درج در فهرست منابع (۱ و ۴ و ۹ و ۱۰ و ۱۴) به وام گرفته شده است.
این مجموعه نمی تواند از لغزش و اشتباه خالی باشد، ولی برای ساختن محیط زایای علمی و پیشرفت علوم پزشکی باید قدم های اولیه برداشته شود، تا مبادله هرچه بیشتر معلومات پزشکی در طول زمان ، راهگشای آینده ای بهتر باشد

نویسنده: دکتر عبدالرحمن نجل رحیم

سال انتشار: پاییز ۱۳۶۲