کتاب طبیعت و قاعده (آن چه سبب می شود تا فکر کنیم)

کتاب طبیعت و قاعده (آن چه سبب می شود تا فکر کنیم)

پیشگفتار مترجمان:

دو متفکری که در این کتاب با هم دربارهی کارکرد مغز انسان، سازوکار تفکر، آگاهی، اخلاق، دین، هنر و دیگر نکته های مهم علمی، فلسفی و اجتماعی بحث کرده اند بسیار مشهورند، خواننده ی فارسی زبان با پل ریکور فیلسوفی که موجب رونق بحث هرمنوتیک در پایان سده ی بیستم شد، بیشتر آشنا است. تاکنون دو مجلد از کتاب مهم او در نقادی ادبی با عنوان زمان و حکایت به فارسی ترجمه شده اند و به جز برخی از مقاله های اش، مجموعه ای از گفتگوهای او نیز با عنوان زندگی در دنیای متن منتشر شده است. خودش هم حدود پانزده سال پیش سفری به تهران داشت و در چند سخنرانی در مراکز فلسفی اندیشه های اش را با مخاطبان جوان ایرانی در میان گذاشته بود. اما ژان-پی یر شانژو با وجود اهمیت  ما اطمینان داریم که این دوگانگی، منطق درونی گفتگوی شانژو و ریکور را بهتر نشان می دهد. آنها کوشیده بودند تا از راه هایی متفاوت بنا به تجربه هایی مختلف و متأثر از گفتمان هایی متمایز به توافق نظر دست یابند. به راستی هم آنها ضمن حفظ مواضع اصولی خود موفق شده بودند در موارد مهمی به دیدگاه واحدی نزدیک شوند. از این نظر هم کتاب می تواند درسی برای اهل فرهنگ یا به اصطلاح روشنفکران معاصر ایران باشد که به ندرت کوشیده اند تا یکدیگر را درک کنند یا با هم گفتگویی سازنده و موفق را به پیش ببرند. متن کوتاه «فوگ» که به عنوان نتیجه گیری مطرح شده سند زیبایی در رواداری و کوشش اندیشمندانه و بخردانه در درک دیگری است و چشم اندازی از تفاهم فکری و قلبی بر انسان امروز می گشاید که در چنگال تعصب ها و خشونت ها گرفتار آمده است، اما نور فرهنگ و اندیشه ی بخردانه و انتقادی چون فانوسی او را از دریایی متلاطم به ساحل امن فرا می خواند.

برگردان انگلیسی کتاب توسط م. ب. دوبوواز و زیر نظر ریکور و شانژو انجام شده و در برخی از عبارات و پانوشت ها تفاوت هایی با متن فرانسوی دارد. ما در مواردی که متن انگلیسی را روشن تر و ساده تر یافتیم آن را برگزیدیم. پانوشت های کتاب بر اساس متن فرانسوی تنظیم شده اند و نه برگردان انگلیسی. تصاویری که در متن اصلی کتاب از آنها یاد شده به طور کلی به بحث های شانژو مربوط می شدند و در ۲۲ شماره تنظیم و به پایان کتاب منتقل شده اند. شرح این تصاویر هم متونی علمی بوده اند و ترجمه ی آنها کار دکتر نجل رحیم است. تعداد تصاویر متن اصلی بیشتر بود و آثار هنری را هم شامل می شد. ما تصاویری با برگزیدیم که در فهم مطالب علمی ضروری بودند و شرح آنها راهنمای درک مباحث شانژو بود. پانوشت های توضیحی افزوده به متن فارسی بیشتر در توضیح دشواری های فلسفی یا نکته های مبهم بوده و احمد آنها را تهیه کرده و با حرف (م) مشخص شده اند.

نویسندگان: ژان پیر شانژوژ – پل ریکور

مترجمان: دکتر عبدالرحمن نجل رحیم – بابک احمدی

انتشارات: نشر مرکز

سال انتشار: ۱۳۸۸

چاپ دوم ۱۳۹۲