کتاب جهان در مغز

کتاب جهان در مغز

مقدمه:

گفت: از کجا آمده ای؟
گفتم: از شهر بی آفتاب
گفت: به کجا می آیی؟
گفتم: به شهر آفتاب
گفت: به دنبال چه بوده ای؟
گفتم: گوهر جان، در قالب تن عیان شود
گفت: چه؟
گفتم ارتعاش ناله جان است در بلور خانه تن گفت: دردی را هم دوا میکند؟
گفتم: الفبای دردشناسی آدمی است
گفت: چگونه دردی؟
گفتم: رنج هستی، ریشه دردهای آدمی
گفت: برای چه اینجا آمده ای؟
گفتم: برای رویت هویت خویش
گفت: چگونه؟
گفتم: در تلالوی گوهر، در آفتاب دیار خویش گفت: از من چه میخواهی؟ گفتم: جایی که در آن گوهر خویش بنمایانم به جای گفتن خندید.

نویسنده: دکتر عبدالرحمن نجل رحیم

انتشارات: نشر آگه

سال انتشار: پاییز ۱۳۷۸