کتاب برش نگاری مغز انقلابی در پرتونگاری

کتاب برش نگاری مغز – انقلابی در پرتونگاری مغز

مقدمه:

تاریخ در سیر تکامل اندیشه بشری ، شاهد مشکلات و معضلات فراوان در راه شناخت ساختار و عملکرد مغز انسان بوده است . انسان در تکاپو برای دسترسی به ساختار و عملکرد اعضاء بدن، باید بر پیشداوری های غیر علمی و خرافات حاصل ارجهل خود فائق میآمد . این مهم در مورد مغز انسان با دشواری بیشتری همراه بود . زیرا انسان می بایست در پی شناخت عضوی باشد که فعالیت اجتناب ناپذیر و مستقیم همان عضو را برای شناخت لازم دارد ..

در این راه ، دوگانه پنداشتن جسم و روح موجبی شد تا بشربه کالبد شکافی و تشریح مغز، چون دیگر اعضاء بدن – بمثابه جزئی از جسم – بپردازد . از آن پس نیز انسان راه درازی را در جهت شناخت ساختار مغز و فعالیت عالی آن پیموده است.
دسترسی به فعالیت و عملکرد عالی مغز ، اغلب با تصورت شک آلود و اغتشاش در حیطه معناشناسی در زمینه ذهن و روان ، دوگانگی آن با جسم یا موازی و غیروابسته پنداشتن فعالیت مغز و روان می انجامیده است و در دام مفاهیم کلامی و معنایابی اسیر و در چنگ فلسفه بافی بی نتیجه و گیج کننده گرفتار می آمده که بررسی در این زمینه را مشکل و گاه غیر ممکن میساخته است . درحالیکه کالبدشناسی و علم تشریح درابتدا ، ظاهرا”ادعای جدی برای رد پیشداوری های فلاسفه در مورد جسم و روح از خود نشان نمی داد .اما شکی نیست که پیشرفت در زمینه کالبد شناسی ، بررسی ساختمان مغز حیوانات و مقایسه آن با مغز انسان مرده و بررسی عملکرد سلسله اعصاب حیوانات ، بموازات آن نتایج حاصله از اعمال جراحی روی مغز انسان زنده موجب شد تا ضربات سنگینی بر پیشداوریهای غیرعلمی در مورد مغز و روان ، وارد آید و تا اندزهای بشر بر خام اندیشی و جهالت خود در این زمینه فائق آید ولی بررسی مغز انسان زنده ، همیشه با مشکلات جدی روبرو بوده است . همانطوریکه بررسی دیگر اعضاء درونی ، مخفی از دید مستقیم نیز سرنوشتی مشابه داشته است . کشف اشعه ایکس و کاربرد آن در کسب اطلاعات از درون اعضاء و اندامهای انسان زنده راهگشا بوده است . بدنبال این کشف و پیشرفت در نحوه بهره برداری از اشعه ایکس ، برش نگاری کامپیوتری مغزبعنوان پدیدهای نو ، جزئیات دقیق تری از مغز انسان زنده ، محبوس در درون کاسه سر را نشان میدهد .

نویسنده: دکتر عبدالرحمان نجل رحیم

انتشارات: نشر رز

سال انتشار: مهر ۱۳۶۱